سپید برد

درخت زنده کویینزلند

ارستان کودکان کوییزلند بسیار کاربردیِ و برخی از پیشرفته ترین امکانات تشخیصی ، مداخله ای و درمانی جهان را در خودش جای داده.همچنین شامل استراتژی های طراحیِ که تحقیقات نشون داده به طور مستقیم با سلامت و رفاه بیماران ارتباط داره. ویژگی هایی مثلِ راه یابی واضح ، ارتباط با خارج ، چشم اندازهای طبیعی و ایجاد محیطی سبز و پایدار برای بیماران و کارکنان.