طراحی نورپردازی

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهدای سعدی ( شیراز )