طراحی نورپردازی

طراحی نورپردازی آبنما و زیر گذر شهیدان شیخی ( شیراز )