طراحی نورپردازی

طراحی نورپردازی جداره خارجی بوتیک ملل ( تهران )