طراحی نورپردازی

طراحی و اجرای نورپردازی محوطه ساختمان خیریه امام رضا(ع)